ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเรณูนคร
ชื่อภาษาอังกฤษ Nonformal And Informal Education Centre Renu nakhon Distric

ตั้งอยู่เลขที่ 305 หมู่ 5  ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

เบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๒๕๗-๙๓๑๒ เบอร์โทรสาร๐-๔๒๕๗-๙๓๑๒ 

E-mail : ksnrenunakhon@gmail.com
Website :
http://rnnk.ac.th/
สังกัด :  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการประวัติสถานศึกษา : กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน ๗๘๙ แห่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๖ ในส่วนของอำเภอเรณูนคร มีชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเรณูนคร” เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดยในช่วงแรกได้อาศัยอยู่ร่วมกับอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น และประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเรณูนคร เรียกชื่อย่อว่า กศน.อำเภอเรณูนคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด    นครพนม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่

ดำรงตำแหน่ง

นายสมยศ  ประลอบพันธ์

ผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน

๒๕๓๒-๒๕๓๓

นายปราชญ์  แขวงเมือง 

หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

๒๕๒๔-๒๕๔๘

นายสุปรีชา ธนะนู

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

๒๕๔๘-๒๕๕๒

นายพนม  ขุมทอง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

๒๕๕๒-๒๕๕๔

นายปราชญ์  แขวงเมือง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

๒๕๕๔-๒๕๕๘

นางสาวโสวิชญา  วงษาชัย

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

๒๕๕๘-๒๕๖๓

 
นางอักษร  คำถา ผู้อำนวยการ

๒๕๖๓-ปัจจุบัน