ปรัชญา

          " ความรู้ดี มีคุณธรรม นำพาเทคโนโลยี "

คำขวัญ

          " ชีวิตดีงามคือการเรียนรู้ "

วิสัยทัศน์ ( Vision )

          " กศน.อำเภอเรณูนครจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อผู้เรียน ผู้รับบริการมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษามีอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"