กศน.อำเภอเรณูนคร
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางอัการ คำถา

ตำแหน่ง : ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร
หน้าที่ : บริหาร
เบอร์โทร. : 0848966027
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวรัศมี มาแพง

ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 083-363-9407
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสงกรานต์ เวฬุวนารักษ์

ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางวรารัตน์ บัวชุม

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 0852741848
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนิดหน่อย ศรียะวงษ์

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 093-415-3963
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางธนพร ปราบมีชัย

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 0810592600
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางณัฐชานันท์ พัชรยอดมงคล

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 080-007-2426
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายธีรภัทร ยศสุรีย์

ตำแหน่ง : หัวหน้า กศน.ตำบลเรณู
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 0828506462
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางอภิสรา ศรีมุล

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลเรณู
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 0862387920
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสามารถ บางศิริ

ตำแหน่ง : หัวหน้า กศน.ตำบลหนองย่างชิ้น
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 0621487541
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายพงศ์พันธ์ แขวงเมือง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหนองย่างชิ้น
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 0810586281
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายพนมเทียน ภูมิลา

ตำแหน่ง : หัวหน้า กศน.ตำบลนางาม
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 0892765466
เว็บไซต์ :