กศน.อำเภอเรณูนคร เข้าร่วมกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ แปลงนายทวิช เพ็งเวลุน บ้านโนนสว่าง ม. 3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/photo/?fbid=585413575950994&set=pcb.585414699284215