นางอักษร  คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบ วันที่ 29  กันยายน 2564  ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/100034470713858/posts/615301676295517/