วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร มอบหมายให้นางสาวรัศมี มาแพง และนายสงกรานต์ เวฬุวนารักษ์ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมกรรมการโรคติดต่อ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินความพร้อมโรงเรียนในการเปิดเรียน On-site ณ ห้องประชุมโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=634411821051169&id=100034470713858