วันที่ 1 ก.ค. 65 กศน.อำเภอเรณูนครนำโดย นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร มอบหมายให้ กศน.ตำบลเรณูใต้
ดำเนินโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ (สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี) พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวงาน "สูงวัย ใจสมาร์ท" ถ่ายทอดสดจากหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม