ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 นางอักษร คำถา ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร พร้อมด้วย น.ส.รัศมี. มาแพง ครูชำนาญการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร สนง.กศนจังหวัด ผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากรในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม เป็นผู้ประเมินภายในโดยต้นสังกัด ให้กับ สถานศึกษาในสังกัด กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป