วันที่ 26 ส.ค. 2565

กศน. อำเภอเรณูนคร รับชมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ทั้ง 8 ตำบล อ.เรณูนคร จ.นครพนม