วันที่ 2 ก.ย. 2565 

ครู กศน.อำเภอเรณูนคร เข้ารับชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่อง ETV เพจ Facebook : Etv Channel และเพจ Facebook : Ectmedia การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านโครงการ U2T ภายใต้กิจกรรม ECT WEEK ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม