วันที่ 7 ก.ย. 2565 

นายพิเศษ ถานัน ครู กศน.ตำบลโคกหินแฮ่ ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร นางอักษร คำถา เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม