วันที่ 9 ก.ย. 2565 

กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดย นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ นางสาวรัศมี มาแพง ครูชำนาญการ และนายสงกรานต์ เวฬุวนารักษ์ ครูผู้ช่วย ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 นางสาววรินทร สังข์ลาย ครูผู้สอนคนพิการ และนางอัญชนา สิงห์คะ บรรณรักษ์ห้องสมุด 

ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม