วันที่ 23 พ.ย. 2565

นางธนพร ปราบมีชัย ครูอาสาฯ ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการ เตรียมการส่งและต้อนรับนายอำเภอเรณูนคร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม