วันที่ 19 - 23 ม.ค. 2566 

ครู กศน.อำเภอเรณูนคร จัดกิจกรรม โครงการภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม