วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสุภกาญจน์ โกพลรัตน์ ครู กศน.ตำบลนาขาม

ได้รับหมาย จาก นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเรณูนคร เข้าร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่าย การประเมินกำนันดีเด่น ประจำปี 2566 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม