วันที่ 18 มกราคม 2566 กศน.อำเภอเรณูนคร จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริการจัดการขยะในชุมชน ณ กศน.ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม