แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าสอบ n net 1/2565  สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยานุกูล  สอบตามวันเวลาที่แจ้ง