คณะครู กศน.ตำบลโพนทอง ต.นางาม ต.เรณู และต.หนองย่างชิ้น ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนพึ่งตนเองในสถานการณ์โควิด - 19 วันที่ 31 พ.ค. 2564 ณ กศน.ตำบลโพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=543871120105240&id=100034470713858