แจ้งนักศึกษา กศน. อำเภอเรณูนคร ทุกคน สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 สอบที่โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล