วันที่ 31 ส.ค. 2565 นายวัชรายุทธ ขอดเมชัย ครู กศน.ตำบลโพนทองได้รับมอบหมายจากท่านผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร นางอักษร คำถา เข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร