วันที่ 21 ม.ค. 2566 นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร มอบหมายให้ นางสาวรัศมี มาแพง ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม