จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเลี้ยงปลา ณ บ้านนาขาม ม.2 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม