จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างไฟฟ้า ณ กศน.ตำบลนางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม