วันที่ 8 มี.ค. 2566 

ครู กศน.อำเภอเรณูนคร ประชุมประจำเดือนมีนาคม รับนโยบายจากท่าน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร นางอักษร คำถา 

ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม